GEBOORTEBERICHTEN

De Ierse Setter Club werkt sinds november 2013 met het VerenigingsFokReglement (VFR). Het VFR is goedgekeurd door de Raad van Beheer.
De fokker van het nest kan via deze link de geboorte melden.

Er zijn op dit ogenblik geen pups beschikbaar

Onder Dekberichten kunt u de verwachte nesten vinden.
In de toekomst zal de Raad van Beheer een gezondheidstestenmatrix invoeren. Op het moment dat u stambomen aanvraagt zult u moeten voldoen aan de normen zoals aangegeven in het VFR. Mocht u daar niet aan voldoen dan zal dit aangegeven worden op de stamboom.
Het VFR is een 'levend' document, dit houdt in dat er wijzigingen in doorgevoerd kunnen worden. De wijzigingen worden opgenomen op de agenda van de Algemene Ledenvergadering, waarna de leden hierover kunnen stemmen. Hierna wordt het gewijzigde VFR opnieuw voorgelegd ter goedkeuring aan de Raad van Beheer.
Heeft u vragen over het reglement of wilt u advies over een combinatie neemt u dan contact op met de ABC. Via email abciersesetter@gmail.com.

Geboortebericht

Het geboortebericht dient binnen 7 dagen gemeld te worden en wordt 9 weken lang op de website geplaatst. Tenzij er nog pups beschikbaar zijn en de fokker schriftelijk (lees e-mail) een verzoek indient, dan kan het nest langer op de website blijven staan. Dit kan verlengd worden tot een maximum tijd van 4 maanden, gerekend vanaf de geboortedatum van de pups, maar alleen op uitdrukkelijk verzoek van de fokker. Zijn de pups 4 maanden oud dan wordt het nest verplaatst naar Jonge Honden.

Fokbeleid

De Raad van Beheer geeft invulling aan de verantwoordelijkheid voor het welzijn van honden door een fokbeleid voor alle rashonden te ontwikkelen. Ze doet dit samen met de rasverenigingen om zo gezamenlijk de gezondheid, het gedrag en het welzijn van rashonden te bevorderen.

De Ierse Setter Club werkt zelf ook aan de bevordering van gedrag, gezondheid en welzijn van de eigen rassen. We hebben een fokreglement dat is toegesneden op de situatie binnen de Ierse Setter en de Ierse Setter rood-wit.
De dek- en geboorteberichten worden op de website van de Ierse Setter Club geplaatst.
Verenigingsfokreglement Ierse Setter
Verenigingsfokreglement Ierse Setter rood-wit

We willen degene die fokt er op wijzen dat de gezondheidstestenmatrix bij de Raad van Beheer zal worden ingevoerd conform het VFR. Op het moment dat u stambomen aanvraagt zult u moeten voldoen aan de normen zoals aangegeven in het VFR. Mocht u daar niet aan voldoen dan zal dit aangegeven worden op de stamboom.

Heeft een vragen over het reglement of wilt u advies over een combinatie neemt u dan contact op met de ABC. Voor het melden van een nest klik hier.

Het fokbeleid van de Raad van Beheer stoelt op twee pijlers:

  1. Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG): dit zijn algemene regels van de Raad van Beheer voor het fokken van rashonden. Ze gelden voor alle fokkers van rashonden. Deze regels zijn opgenomen in het Kynologisch Reglement. Overtreding ervan levert een sanctie voor de fokker op en in bepaalde gevallen worden er geen stambomen afgegeven.
  2. Verenigingsfokreglement (VFR): dit is een fokreglement dat elke rasvereniging voor het eigen ras maakt. Deze fokreglementen zijn toegesneden op de specifieke situatie binnen het eigen ras zoals de vereniging dat voorstaat. Er kunnen dus verschillen zitten in de reglementen voor één ras tussen twee verenigingen. Het uitgangspunt moet zijn dat de verenigingsfokreglementen niet sterk afwijkend zijn van elkaar en de gezondheids- en welzijnsaspecten van het ras in het oog houden. Een onafhankelijke gezondheidscommissie zal dit toetsen. De Raad van Beheer gaat samen met de rasverenigingen fokkers stimuleren zich aan het verenigingsfokreglement te houden.

Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG)

De regels van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid staan beschreven in het Kynologisch Reglement, hoofdstuk VIII.
Het Kynologisch Reglement kunt u gratis downloaden van de website onder de knop 'Raad van Beheer', pagina 'Regelgeving'.

Controle regels

De regels van het BWG worden gecontroleerd na het insturen van de geboorteaangifte (welzijnsregels) of de dekaangifte (inteeltbeperking) van het nest. Bij niet voldoen aan de regels van inteeltbeperking wordt er direct bij de dekaangifte aangegeven dat er geen stambomen afgegeven zullen worden.

Controle welzijnsregels
Bij beoordeling van de welzijnsregels worden ook de feiten die stammen uit de periode voor de invoering van het BWG meegenomen. Bijvoorbeeld: de nesten van voor de invoering van de nieuwe regels tellen ook mee bij de beoordeling van artikel VIII.1.'

Als het nest niet voldoet aan de welzijnsregels van het BWG gaat de aanvraagprocedure gewoon door. Er zullen uiteindelijk stambomen voor het nest afgegeven worden, binnen de geldende regels.

Omdat de regels van het KR overtreden zijn wordt dit voorgelegd aan het Tuchtcollege van de Kynologie. Hierover ontvangt de fokker via de Raad van Beheer een bericht. Vervolgens beoordeelt het Tuchtcollege de kwestie en doet een uitspraak over de sancties.