PRIVACY POLICY

Privacy policy

PRIVACYVERKLARING VAN VERENIGING “DE IERSE SETTER CLUB”

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging “De Ierse Setter Club” (hierna “ISC”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de ISC, geen lid bent, maar inschrijft voor een door de ISC georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de ISC verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: vereniging "De Ierse Setter Club", KvK nummer 40410362, emailadres secretarisISCnl@gmail.com, website https://www.iersesetterclub.nl De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via leden.isc@gmail.com.

2. Welke gegevens verwerkt de ISC?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de ISC verwerkt:

1.      voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
2.      adresgegevens eventueel postadres
3.      telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
4.      naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Ierse setter rood en roodwit.
5.      uitslagen van uw hond(en) op jonge hondendagen, (kamp) clubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven ter publicatie in ons clubblad en op onze website
6.      resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Ierse setter(s) ter publicatie in ons clubblad en op onze website
7.      foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website.

3. Met welk doel verwerkt de ISC deze persoonsgegevens?

De ISC verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1.      uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door
u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
2.      uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de ISC, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Ierse setter(s);
3.      uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge hondendagen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
4.      uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de ISC en u te informeren over de ontwikkelingen van de ISC.
5.      De ISC gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de ISC.

4. Bewaartermijnen

De ISC verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit de ISC volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

1.      Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de ISC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
2.      Indien de ISC voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de ISC als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De ISC verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

  • Per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van de ISC aan de koepelorganisatie, waarbij de ISC is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
  • Zes keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van de ISC, aan de drukker van de Ierse Setter Klanken het Clubblad, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van de ISC;
  • (potentiële) Deelnemers aan onder auspiciën van ORWEJA door de ISC georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden kunnen zich inschrijven op de website “myorweja” van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan de ISC en de betaling wordt door de ISC geregistreerd in “myorweja.nl”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door de ISC ingevuld in “myorweja” zodat tussen ORWEJA en de ISC een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als de ISC verwerkt worden.

7. Cookies

De ISC maakt gebruik van zogenaamde Cookies:

  • Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden, die tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen. Cookies stellen de ISC in staat om terugkerende gebruikers sneller en efficiënter toegang te kunnen verlenen tot de website. Zo hoeft er niet meerdere keren dezelfde informatie te worden ingevoerd en wordt voorkomen dat u bij een bezoek aan de website veelvuldig dezelfde informatie te zien krijgt. De ISC wendt cookies niet aan om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen. Cookies kunt u zelf verwijderen omdat deze op uw computer staan. In de browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen in uw browser is te vinden onder ‘help’ in de toolbar van de meeste browsers.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

1.      Via de leden.isc@gmail.com van de ISC kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De ISC zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
2.      Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de secretaris (secretarisISCnl@gmai.com).
3.      Indien u klachten heeft over de wijze waarop de ISC uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretarisISCnl@gmail.com). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

9. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.iersesetterclub.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

 

De Ierse Setter Club, mei 2018